Giełda w Berlinie część 2

W rzeczywistości nie tylko banki inwestują swoje środki w papiery wartościowe. Pozostali muszą jednak to robić właśnie poprzez nie. Firmy spoza sektora bankowego transakcje papierami wartościowymi muszą przeprowadzać przez banki. Podraża to oczywiście koszty obrotu, trzeba jednak powiedzieć, że tylko w niewielkim, jeśli w ogóle dostrzegalnym stopniu. Przedsiębiorstwa spoza sektora finansowego, nie mówiąc już o drobnych inwestorach, tak czy inaczej korzystają z usług wyspecjalizowanych pośredników, obojętnie, czy są to banki, czy inne firmy działające w sferze finansów. Osiąganie bowiem sukcesów w obrocie papierami wartościowymi wymaga na dłuższą metę specjalnych kwalifikacji i doświadczenia. Nie działając w tej branży stale, decydując się na pojedyncze wejście na ten rynek, ponosi się bardzo duże ryzyko błędu. Tak więc nieprofesjonalni inwestorzy, do jakich zaliczyć trzeba przedsiębiorstwa przemysłowe i osoby prywatne, nie ponoszą faktycznie z powodu istniejącego w Niemczech rozwiązania dużo większych niż w innych krajach kosztów.

[…]

Decyzje kadrowe część 2

W dalszych etapach każdy kandydat oceniany jest pod kątem umiejętności fachowych, znajomości angielskiego (w koncernie jest to język służbowy), odporności Fizycznej i psychicznej, entuzjazmu do pracy, ogólnej dojrzałości. W trakcie szkolenia odpada przeciętnie siedmiu kandydatów z każdej dwudziestoosobowej grupy. Pozostali zostają pracownikami „Schlumbergera” i jednocześnie najlepiej na świecie wynagradzanymi inżynierami w swojej specjalności.

[…]

Fazy istnienia organizacji

Organizacja może również „zatrzymać się” w tej fazie, coraz bardziej usztywniając się, a nawet kostniejąc. Jeśli jednak udaje się jej rozwijać dalej, ulega dalszym przekształceniom. W kolejnej fazie następuje najczęściej różnicowanie profilu produkcji, wychodzenie na nowe rynki, zaspokajanie coraz bardziej zindywidualizowanych potrzeb i gustów klientów, intensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami, konstrukcjami, recepturami itp. Kontrola finansowa organizacji nabiera charakteru kompleksowego, wzrasta nacisk na rentowność kapitału w firmie jako całości i w jej poszczególnych oddziałach. Decyzje podejmowane są na podstawie szczegółowych analiz i matematycznych metod optymalizacji. Dorobek psychologii i socjologii wykorzystywany jest w procesie zarządzania „zasobami ludzkimi” organizacji (selekcja pracowników, planowanie ich karier, arkusze ocen osiągnięć, motywowanie, doskonalenie zawodowe itp.).

[…]

Trudne wybory dróg przekształceń ustrojowych

Dokonana analiza procesu tworzenia mechanizmu lynkowego wskazuje, jak niezmiernie trudno jest tłumić inflację w celu osiągnięcia zdrowego pieniądza i równocześnie zapobiegać spadkowi produkcji. Tłumienie inflacji wymaga bowiem restrykcyjnej po-lityki dochodowej, pieniężnej i fiskalnej oraz względnej stabilizacji kursu wymiennego walut. To zaś ogranicza efektywny popyt, utrudnia dostęp do tanich kredytów i obciąża przedsiębiorstwa wysokimi podatkami. W rezultacie coraz większa liczba przedsiębiorstw staje wobec rosnących trudności zbytu, pozbawiona jest możliwości modernizacji aparatu produkcyjnego i obniżki kosztów produkcji i niezdolna do wypłacalności wobec dostawców surowców i materiałów. Tworzą się w ten sposób różne zatoiy finansowe i następuje wzajemne wymuszone kredytowanie się przedsiębiorstw. W rezultacie przedsiębiorstwa kurczą produkcję i wiele z nich staje przed perspektywą bankructwa. Rośnie stopień niewykorzystania zdolności produkcyjnych, rosną koszty stałe na jednostkę produkcji, spada rentowność, zmniejsza się łączna suma dochodów przedsiębiorstw, a wraz z tym maleją wpływy do budżetu państwa.

[…]

Twórcy to ludzie – dalszy opis

Wybitni twórcy to w większości indywidualiści, polegający głównie na własnych zdolnościach i własnym intelekcie. Otaczający ich świat i inni ludzie często stanowią dla nich źródło inspiracji, ale sam proces twórczy to dla nich przede wszystkim zmaganie się z własnym umysłem.

[…]

Twórcy to ludzie

Uogólnijmy psychologiczną charakterystykę osobowości twórczej. Procesy twórcze od dawna już są przedmiotem zainteresowania psychologów. Materiałów i prac na ten temat są setki, a może nawet tysiące. Jaki obraz człowieka wyłania się z nich?

[…]

Współczesne struktury organizacyjne

Odwrotna zasada obowiązuje w spółkach joint ventures. Są one organizacyjną formą współpracy dwóch lub więcej przedsiębiorstw (organizacji), które wspólnie inwestują w nowe przedsiębiorstwo, zostając jej udziałowcami. Wypracowanymi zyskami dzidą się proporcjonalnie do wartości wniesionych aportów i wielkości zainwestowanego kapitału. Spółki joint ventures tworzone są najczęściej w celu ułatwienia partnerom wejścia na nowy rynek, zwiększenia udziału w wybranym segmencie, uruchomienia nowej produkcji, wdrożenia nowej technologii itp. Większość spółek joint ventures to przedsiębiorstwa międzynarodowe.

[…]

Wymienialność walut

Warunkiem powodzenia programu stabilizacyjnego jest równoczesne wprowadzenie pełnej wymienialności waluty krajowej na wymienialne waluty innych krajów po kursie ustalonym przez bank centralny. Kurs wymienny powinien zapewniać opłacalny eksport i równocześnie ograniczać nadmierny i nieopłacalny import. Jest to równoznaczne z likwidacją wszelkich zadań eksportowych i limitów importowych, dopłat wyrównawczych i rachunków dewizowych przedsiębiorstw w bankach. Obowiązek sprzedaży w banku zarobionych dewiz w eksporcie i swobodny dostęp do walut wymienialnych niezbędnych do sfinansowania importu powodują, że oficjalny kurs wy-mienny walut staje się głównym regulatorem obrotów w handlu zagranicznym. Z tego punktu widzenia ustalenie wysokości kursu wymiennego w pierwszej fazie wprowadzania mechanizmów rynkowych nabiera niezmiernie ważnego znaczenia. Nie istnieje jeszcze zrównoważony rynek dewizowy, który mógłby swobodnie i w sposób płynny, bez gwałtownych wahań regulować wysokość kursów i wpływać na rozmiary i strukturę eksportu i importu. Ujednolicenie kursu wymiennego waluty krajowej stanowi niezbędny warunek i podstawę tworzenia nowego mechanizmu rynkowego i doprowadzenia relacji cen krajowych do cen światowych. Wprowadzenie wymienialności wewnątrz kraju nie jest bynajmniej równoznaczne z wymienialnością zewnętrzną. Nadal bowiem polski złoty jest walutą niewymienialną na światowych rynkach walutowych.

[…]

Z historii pieniądza międzynarodowego

Pieniądz narodowy jest środkiem ułatwiającym zawieranie transakcji na rynku krajo-wym i środkiem gromadzenia wartości (oszczędności) oraz służy do regulowania różnego rodzaju zobowiązań finansowych, powstałych zarówno wobec instytucji publicznych, jak i osób prywatnych.

Pieniądz międzynarodowy jest niezbędny do prowadzenia handlu międzynaro-dowego (eksportu i importu) i przepływu pieniądza z jednego kraju do drugiego w formie pożyczek, inwestycji, czy też regulowania należności.

[…]

Zadanie Morgensprechena

Rodzina ta miała w tej działalności wielopokoleniowe doświadczenie, o czym świadczył jej herb, składający się z trzech zawiązanych woreczków. Do tej właśnie tradycji nawiązywały powstające później na kontynencie europejskim giełdy. Przyjęli ją również Niemcy, starając się być nie tylko w kursie światowej mody, ale też – światowych interesów.

[…]

Zarządzanie wymaga pewnych kwalifikacji intelektualnych

Dobre rozumienie innych ludzi jest warunkiem zindywidualizowanego podejścia do nich, czyli odwoływania się do takich motywów, które są dla konkretnej osoby najważniejsze. Dlatego Sęk zagroził Smoleńskiemu „uderzeniem po kieszeni”, a w przypadku Wasiaka odwołał się do ambicji. Dlatego, rozmawiając z działaczami związkowymi, wspomniał o nadmiernym zatrudnieniu jako o czynniku zniechęcającym ewentualnych zagranicznych inwestorów.

[…]

Zasady funkcjonowania organizacji

Normy prawne rozstrzygają nie tylko ogólne zasady funkcjonowania organizacji o różnych formach własności, ale określają również niektóre zasady zarządzania nimi, tryb ich rejestrowania, warunki podejmowania przez nie działalności oraz strukturę organów zarządzania. Istnienie rady nadzorczej w przypadku spółki akcyjnej jest wymogiem prawnym. Ustawodawstwo wielu państw określa prawnie formy partycypacji pracowników w procesach zarządzania, uprawnienia reprezentacji pracowniczej, stosunki pracodawcy – pracobiorcy (normy prawa pracy).

[…]

Sęk i jego współpracownicy

Sęk ostro osadził swoich współpracowników: „Krzyczeć tu nie będziecie, jak się ktoś nie potrafi opanować niech składa rezygnację”. Zrobiło się cicho. Sęk nie rzucał słów na wiatr. Nie dalej jak w zeszłym miesiącu wyrzucił z pracy, za awanturę z klientem, kierownika działu sprzedaży części zamiennych i podzespołów.

[…]