Jeste w: Home >Archive for the ‘Rynek Finansowy’ Category

Państwo

Państwo może zmieniać zakres swojego działania w zależności od warunków, stop-nia sprawności funkcjonowania rynku, celów społecznych uznanych za istotne w danym okresie historycznym itp. Powinno ono ograniczyć lub zrezygnować z metod działania, jeśli okaże się, że przestały one być efektywne, nawet jeśli w przeszłości cechowały się znaczną efektywnością i skutecznością. O ile to możliwe, metody […]

Proces formułowania celów organizacji

Istotnym ograniczeniem zewnętrznym w procesie formułowania celów organizacji jest system prawny. Laboratorium chemiczne, w którym można by produkować narkotyki, nie może tego robić bez zezwolenia i kontroli właściwych organów. Żadne przedsiębiorstwo nie może dysponować całością swojego dochodu, ponieważ obowiązujące prawo rozstrzyga, jaką jego część musi przekazać do budżetu państwa w postaci podatków.

Mechanizm równoważenia popytu na pieniądz spekulacyjny z podażą pieniądza

Rynek obligacji jest rynkiem wrażliwym na spekulacyjną grę ze strony jego uczestni-ków, którzy mają różne oczekiwania. Jedni uczestnicy liczą na wzrost, inni zaś na spadek kursu obligacji. Pierwsi przewidują np., że kurs obligacji będzie rósł i dlatego powstrzymują się od ich sprzedawania. Ograniczają oni w ten sposób podaż obligacji na rynku wtórnym i czekają, aby […]

Prezes „Automatyki”

To samo dążenie do zastąpienia konfliktu współpracą legło u podłoża rozmowy ze związkowcami. Sęk dążył do tego, aby w przyszłości osiągnąć kompromis w sprawie mechanizmów i zasięgu redukcji zbędnego zatrudnienia.

Kierunki poszukiwań rozwiązań stabilizujących system pieniężny współczesnego świata

– nagromadzenia w bankach prywatnych nawisu dolarowego, – zadłużenia krajów Trzeciego Świata i krajów postkomunistycznych. Właśnie one stały się źródłem niestabilności kursu walut. Gwałtowne wahania kursu walut wynikają nie tyle i nie przede wszystkim ze zmian w bilansach handlowych poszczególnych krajów, ile z przepływu pieniądza. Podczas gdy obroty handlu światowego w poiowie lat osiemdziesiątych kształtowały […]