Trudności przezwyciężenia niedorozwoju gospodarczego

W krajach słabo rozwiniętych występuje ostry konflikt między rozbudzonymi aspira-cjami konsumpcyjnymi a niezwykle ograniczonymi możliwościami ich zaspokojenia. Jedyna droga złagodzenia i rozwiązania tego konfliktu prowadzi przez długofalowy roz-wój gospodarczy.

Różne przyczyny złożyły się na to, iż wiele krajów współczesnego świata z ogrom-nym opóźnieniem wchodzi na drogę rozwoju. Wśród czynników opóźniających niemałą rolę odegrał system kolonialny, jaki ukształtował się w XIX i pierwszej połowie XX w. Większość obecnie zacofanych krajów stanowiła w przeszłości posiadłości takich państw, jak: Hiszpania, Anglia, Francja, Holandia, Belgia i Portugalia. Kraje te eksploatowały zasoby naturalne krajów uzależnionych i w ten sposób przyspieszały własny rozwój gospodarczy i technologiczny. Równocześnie zapewniały one sobie w ten sposób korzystny rynek zbytu, który sprzyjał rozwojowi produkcji na wielką skalę, przyspieszał mechanizację i zwiększał wydajność pracy.

Read More