Jeste w: Home > Rynek Finansowy > Ogólne algorytmy działania

Ogólne algorytmy działania

Odpowiednie zestawy pytań formułuje autor dla pozostałych etapów podejścia systemowego. Podobną postać kolejnych etapów postępowania i list pytań do każdego z nich ma algorytm wynalazku Altuszullera. Są to oczywiście inne etapy i inne pytania niż w przypadku podejścia systemowego.

Ogólne algorytmy działania mogą i powinny być w organizacjach wykorzystywane jako sposoby i techniki usprawniania ich funkcjonowania. Pracownicy nie mają jednak z reguły obowiązku posługiwania się nimi. W dokumentach organizacyjnych nie są one formalizowane. Kierownik, który otrzymał uprawnienia do podejmowania określonych decyzji, nie musi wcale posługiwać się zalecanym przez teoretyków modelem procesu decyzyjnego. Może decydować intuicyjnie, tylko na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia. Może nie formułować alternatywnych wariantów wyboru, ale wybrać pierwszy wariant, który „wpadł mu do głowy” lub który po prostu go zadowala. inaczej sprawa ma się z technologiami i procedurami. Te częściej są szczegółowo formalizowane, a uczestnicy organizacji mają obowiązek ich przestrzegania. Różnica między technologiami a procedurami nie jest zbyt ostra, jedne i drugie są zestawami konkretnych działań, jakie należy podjąć dla zrealizowania konkretnego zadania. Kiedy jednak bliżej przyjrzeć się, jak pojęcia te są stosowane w praktyce, to okazuje się, że technologie dotyczą głównie sposobów dochodzenia do określonych wyników, a procedury – sposobów działania zapewniających wynikom ważność (legalność, prawomocność itp.). Na przykład wiedzę o „technologii” wykonywania swojego zawodu sędziowie nabywają w czasie studiów7 i praktyki, ale żeby ich wyroki były ważne, muszą ponadto przestrzegać ściśle procedury całego przewodu sądowego. Każde jej naruszenie może stać się podstawą do uchylenia wyroku. Wybór na funkcję czy stanowisko może być dokonany w różny sposób: przez podniesienie ręki, wrzucenie kartki do urny czy naciśnięcie przycisku aparatury elektronicznej. Jest to technologia wyboru. Aby jednak wybór był ważny, gremium wyborcze musi przestrzegać procedury, która określa skład elektorów, sposób zgłaszania kandydatów, wymaganą obecność podczas głosowania (iquorum), wymaganą większość głosów na rzecz wybranego kandydata, sposób głosowania. Procedury są zwykle ściśle określone i formalizowane.

Dodaj Komentarz