Długookresowe skutki gospodarki otwartej

Długookresowe skutki gospodarki otwartej wiążą się z wpływem importu na rozbudowę i unowocześnienie zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej, które umożliwiają rozwój eksportu. Bez dopływu nowych technologii z zagranicy wielu krajom, zwłaszcza mniej rozwiniętym gospodarczo, trudno byłoby wejść na rynki międzynarodowe i eksportować produkty wysoko przetworzone. Kraje te byłyby skazane na eksport surowców i materiałów nisko przetworzonych. Wytwarzanie tych produktów jest wysoce kapitałochłonne, a ceny na rynkach międzynarodowych nie kształtują się korzystnie w stosunku do kosztów ich wytwarzania. Postęp techniczny zmniejsza bowiem stopień zużycia surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz przyczynia się do stałego zwiększania surowców i wyrobów syntetycznych zastępujących coraz bardziej surowce naturalne. To powoduje, że terms oftrade w długim okresie kształtuje się nie

korzystnie dla krajów surowcowych, gdyż ceny światowe przemysłowych towarów przetworzonych wykazują znacznie silniejszy wzrost niż ceny surowców i materiałów nisko przetworzonych. Dlatego wszystkie kraje pragnące wzmocnić swoją pozycję kon-kurencyjną na rynkach międzynarodowych muszą najpierw importować nowoczesną technologię, części zamienne i różne komponenty do produkcji nowoczesnych wyrobów, aby na tej podstawie stopniowo rozwijać własny eksport zdolny do finansowania niezbędnego importu. Oznacza to, że w okresie przemysłowego rozwoju import może przez pewien okres być większy od eksportu. Nadwyżka importu nad eksportem, jeśli kraj nie dysponuje odpowiednimi rezerwami dewiz, może być finansowana jedynie kre-dytem zagranicznym.

Kredyty zagraniczne nie powinny być wykorzystywane na zwiększenie poziomu konsumpcji społeczeństwa, gdyż prowadzi to do niebezpiecznego zadłużenia kraju bez stworzenia warunków do jego spłacenia. Zaciąganie kredytu jest w pełni uzasadnione, jeśli jest on wykorzystywany na import nowoczesnej technologii lub zakup licencji umożliwiającej zwiększenie eksportu i na tej podstawie spłacenie w przyszłości długu wraz z należnymi odsetkami. Wówczas kredyt inwestycyjny staje się lokomotywą po-stępu technicznego i gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>