Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Istota, warunki i korzyści integracji gospodarczej

Istota, warunki i korzyści integracji gospodarczej

Termin „integracja gospodarcza” pojawił się dopiero w 1948 r. w przemówieniach po-lityków i w dokumentach państwowych . Odtąd zajął on miejsce uprzednio używanych terminów, dotyczących ekonomicznej współpracy czy też unii celnych.

Pojęcia „integracja gospodarcza” nigdy nie zdefiniowano w sposób precyzyjny. Oznacza ono coś więcej niż współdziałanie różnych krajów w sferze stosunków gospo-darczych, ale mniej niż pełna ich unifikacja (ujednolicenie). Istota integracji polega na wzajemnym powiązaniu i współzależnościach między krajami z określonego obszaru geograficznego, które zawierają umowy dotyczące swobody przepływów wszystkich rodzajów pracy i kapitałów oraz produkcji przez istniejące między tymi krajami granice polityczne. Mówiąc inaczej, pełna integracja rynków zakłada odpowiedni stopień swobodnej ruchliwości tego wszystidego, co może być dostarczone na te rynki oraz niewystępowanie wzajemnej dyskryminacji.

Na rynku pracy nie jest ważne, skąd, z jakiego kraju pochodzi dany pracownik. Wszędzie w granicach zintegrowanego regionu geograficznego i politycznego może on ubiegać się o pracę i ze strony władz nie mogą być stosowane żadne ograniczenia. Je-dynie barieiy językowe mogą sprawiać pewne kłopoty i wywierać wpływ na preferowa-nie tego lub innego pracownika.

Nieograniczone są możliwości inwestowania kapitału w formie inwestycji bezpo-średnich bądź też w formie różnych papierów wartościowych. Akcje lub obligacje może swobodnie kupować każdy na rynku kapitałowym. Swobodny przepływ kapitału wymaga wymienialności różnych walut.

Dodaj Komentarz