Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Kurs obligacji

Kurs obligacji

Kurs obligacji w punkcie wyjściowym wynosił np. 1000, zaś stały dochód w terminie zapadalności (wykupu obligacji) ustalony był na sumę 200 jednostek pieniężnych. Zatem stopa przychodu w punkcie wyjściowym wyniosła:

Wszyscy uczestnicy rynku oceniają, że kurs obligacji już dalej nie będzie spadał i przewidują, że będzie on odtąd rósł. Wysoka stopa przychodu zachęca uczestników rynku do nabywania obligacji. Pod wpływem tych optymistycznych przewidywań, jak również pod presją posiadanej nadwyżki podaży pieniądza spekulacyjnego, popyt na obligacje zaczyna stopniowo zwiększać się i ich kurs zaczyna rosnąć. Wzrost kursu obligacji przy stałym dochodzie od obligacji prowadzi do stopniowego obniżania stopy przychodu z poziomu rp2 w kierunku niższego poziomu rp].

Ten mechanizm wskazuje, że kurs obligacji nie może zbyt poważnie spaść, a stopa przychodu od obligacji – zbyt mocno wzrosnąć, gdyż następuje zachwianie równowagi na rynku kapitałowym, które zmieni parametry decyzyjne u uczestników gry na giełdzie papierów wartościowych i uruchomi mechanizm korygujący w kierunku równowagi.

Rozpatrzmy przypadek odwrotny, w którym nastąpiło zachwianie równowagi wyrażające się w nadwyżce popytu na obligacje (na pieniądz spekulacyjny) w stosunku do podaży pieniądza. Nierównowaga ta jest reprezentowana na wykresie odcinkiem cci. Skutkiem tej nierównowagi jest wzrost kursu obligacji z 1000 do 1200 jednostek. Dokonywana przy tym kursie obligacji kalkulacja wykazuje, że stopa przychodu spadnie z rP\ do rp3, gdyz:

Wówczas przewidywania uczestników tynku kapitałowego są pesymistyczne. Popyt na obligacje jest coraz mniejszy w stosunku do ich podaży i kurs obligacji zaczyna stopniowo spadać. Spadkowi kursu obligacji towarzyszy wzrost stopy przychodu, który będzie trwał, aż do osiągnięcia równowagi na tynku kapitałowym.

W ten sposób niestabilny punkt równowagi rynku obligacji E jest otoczony me-chanizmami związanymi ze zmianą kursu obligacji i stopy przychodu, które korygują nadmierne odchylenia i utrzymują rynek papierów wartościowych we względnej równowadze.

Dodaj Komentarz