Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Podsystem techniczny organizacji

Podsystem techniczny organizacji

Podsystem techniczny to nie tylko urządzenia, technologie i organizacja produkcji, czemu poświęcamy rozdział VI. Używając tutaj pojęcia „podsystem techniczny”, nawiązujemy do pierwotnego znaczenia słowa techne, które w języku łacińskim określało sposób, sztukę robienia czegoś. Podsystem techniczny organizacji jest to zbiór ogólnych i szczegółowych sposobów, technik oraz narzędzi służących realizacji organizacyjnych zadań. Sposoby określają działania, jakie powinny być podjęte dla wykonania zadań, porządkują je i wiążą między sobą. Mogą być wypracowane przez samą organizację lub zapożyczone/narzucone z zewnątrz. Różny może być stopień ich szczegółowości, sztywności (niezmienności), obligatoryjności (obowiązku stosowania) i formalizacji.

Ze względu na stopień szczegółowości, sztywności i sformalizowania stosowane w organizacjach techniki działania podzielić można na: ogólne algorytmy, technologie i procedury.

Algorytmy działania, określane też mianem zasad prakseologicznych, mają charakter uniwersalny. Na przykład algorytm procesu decyzyjnego nie podaje, jak podejmować decyzje finansowe w organizacji, ale jak racjonalnie dokonywać wszelkich wyborów. Algorytm wynalazku Altszullera nie jest przepisem na wynalezienie czegoś konkretnego, ale określa ogólnie sposób postępowania w procesie poszukiwania nowych rozwiązań technicznych.

Dodaj Komentarz