Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Polityka kredytowa banków

Polityka kredytowa banków

Kredyt finansowy w gospodarce rynkowej jest rodzajem lokomotywy napędzającej wzrost gospodarczy. W okresie przebudowy systemowej może i powinien być wyko-rzystany do finansowania inwestycji modernizacyjnych, unowocześnienia struktury produkcji, obniżenia kosztów własnych i przezwyciężenia recesji gospodarczej.

Istnieją różne możliwości prowadzenia polityki kredytowej przy mniej lub bardziej aktywnym udziale państwa. Może to być np. normalna polityka kredytowa banków regulowana wysokością dodatniej realnej stopy procentowej bądź preferencyjny kredyt przy korzystnych terminach płatności, a nawet odpowiednio obniżonej stopie procentowej w stosunku do stopy inflacji.

1. Normalna polityka kredytowa, regulowana dodatnią realną stopą procentową, stosowana jest powszechnie w ukształtowanych już gospodarkach rynkowych. Działa ona tym skuteczniej, im niższa jest stopa inflacji. Wówczas stopa procentowa może w stosunkowo niewielkim stopniu przewyższać stopę inflacji. Względna stabilność cen, kursów walut i stopy procentowej ułatwia wszelkie kalkulacje, przewidywania i zmniejsza ryzyko pożyczania oraz inwestowania. W okresie przebudowy systemowej i tworzenia mechanizmów rynkowych trudno jest prowadzić taką politykę ze względu na wysoką stopę inflacji. Jeśli np. stopa inflacji wynosi tylko 5% miesięcznie, to w skali roku wynosi ona ponad 88%. Dodatnia realna stopa procentowa musi więc być co najmniej w granicach 95%, aby pożyczanie kapitału przez bank komercyjny było dla niego opłacalne.

Dodaj Komentarz