Produkcja rolna w krajach Wspólnoty

Produkcja rolna w krajach Wspólnoty jest w dużym stopniu dofinansowywana. Ogólny koszt protekcyjnej polityki rolnictwa w krajach Wspólnoty wynosił w 1991 r. prawie 142 mld doi., tzn. na jednego mieszkańca tych krajów przypadało 409 doi., a na jednego zatrudnionego w rolnictwie prawie 20 tys. doi?

Polska nie jest zdolna do samodzielnego finansowania takiego systemu protekcji rolnej, jaki funkcjonuje we Wspólnocie. Wynika to zarówno z niskiego poziomu do-chodu narodowego na jednego mieszkańca, jak i dużego udziału ludności utrzymują-

Sulm c 11 cj q nazywamy świadczenia wlad/ publicznych w formie u Ił lub zaniechali pobierania świadczeń należnych u lad/om centralnym, regionalnym lub terytorialnym od jednostek gospodarczych. Przyznawane subwencje maj} upływ na ceny i wyniki finansowe danej jednostki, co w rezultacie umacnia jej pozycję konkurencyjn) na rynku. Subwencje wewnętrzne mogj ułatwiać restrukturyzacji regionów i sektorów gospodarczych, sprzyjać wzrostowi zatrudnienia, zachęcać do realokacji przemysłów w celu ochrony środowiska itp. Subwencje eksportowe mogj dotyczyć jedynie produktów rolnych, leśnych i rybnych. Zabronione jest natomiast subwencjonowanie eksportu surowców i półproduktów oraz wszelkich wyrobów przetworzonych. Nie można więc udzielać premii eksportowych, zwolnień lub umorzeń podatków i opłat z tytułu eksportu oraz przyznawać preferencyjnych warunków kredytowych, ubezpieczeniowych itp. Wszystkim członkom GATT. obejmującego I0X krajów', w tym także Polskę, zakazuje się stosowania jakichkolwiek subwencji eksportowych na artykuły przemysłowe, mimo iż rzćjdy wielu krajów szukaj) wyjścia z recesji gospodarczej. in.in. przez rozwijanie eksportu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>