Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Skutki inflacji

Skutki inflacji

Powstaje pytanie, jakie główne zagrożenia niesie ze sobą inflacja dla gospodarki naro-dowej i społeczeństwa?

Każdy przedsiębiorca wie, że inflacja powoduje duże zamieszanie w kalkulacji ko-sztów produkcji. Rodzi ona niepewność w przewidywaniu wzrostu realnych zysków, co wpływa destabilizująco na działalność gospodarczą i zniechęca do podejmowania ryzykownych inwestycji. Wzrost stopy inflacji powoduje nieuchronnie wzrost stopy oprocentowania wkładów terminowych, aby w ten sposób skompensować spadek siły nabywczej pieniądza. To z kolei prowadzi do wzrostu oprocentowania kredytów udzie-lanych na działalność inwestycyjną. Rosnąca stopa procentowa zmniejsza zaintereso-wanie kredytem inwestycyjnym, zwłaszcza kredytem długoterminowym, gdyż przed-siębiorcy nie mają pewności, czy wzrost cen na ich produkty będzie wystarczający, aby zarobić na znacznie droższy kredyt. Zainteresowanie przedsiębiorców przesuwa się wów-czas z kredytu inwestycyjnego na krótkookresowy kredyt obrotowy. Odbija się to nie-korzystnie na postępie innowacyjnym i wzroście produkcyjności pracy.

Inflacja osłabia także motywacje do zwiększania eksportu, gdyż eksporterzy otrzy-mują wpływy w walucie krajowej, która stopniowo traci na wartości w stosunku do in-nych walut wymienialnych w krajach o niższej stopie inflacji. Poza tym inflacja wcze-śniej czy później prowadzi do dewaluacji waluty krajowej, która wzmacnia pozycje eks-porterów, ale osłabia pozycje importerów. Eksport staje się wprawdzie opłacalny, ale import drożeje, co stanowi z kolei przyczynę dalszego wzrostu cen krajowych.

Dodaj Komentarz