Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Spółdzielnia

Spółdzielnia

Podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej, również w spółdzielni najwyższą władzą jest zgromadzenie wspólników (spółdzielców) i powoływana przez nie rada nadzorcza. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że w przypadku spółki akcyjnej wpływ każdego z udziałowców zależy od ilości posiadanych przez niego akcji, natomiast w przypadku spółdzielni każdy udziałowiec dysponuje tylko jednym głosem, niezależnie od wielkości wkładu, jaki wniósł do majątku spółdzielni. Podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej, również w przypadku spółdzielni na co dzień zarządzają nią zatrudnieni w tym celu zawodowi kierownicy, którzy wcale nie muszą być sami udziałowcami.

Wśród opisanych przez nas organizacji nie było spółdzielni. Były natomiast dwie organizacje, które dysponują majątkiem społecznym (publicznym). W przypadku urzędu gminy majątek, jakim dysponuje i zarządza, jest własnością samorządową – komunalną, jest majątkiem społeczności lokalnej – gminy. Funkcje ciała „ustawodawczego” pełni w tym przypadku rada gminy, wybierana w powszechnych wyborach przez wszystkich jej mieszkańców. Urząd gminy jest ciałem zarządzającym w imieniu i na rzecz ogółu jej mieszkańców. Własnością samorządową dysponują i zarządzają często takie organizacje jak szkoły, szpitale, przedszkola i różne usługowe przedsiębiorstwa komunalne (oczyszczania terenu, wodociągów i kanalizacji, transportu komunalnego itp.).

Dodaj Komentarz