Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Środowisko ekologiczne a organizacje

Środowisko ekologiczne a organizacje

Coraz ważniejszym otoczeniem współczesnych organizacji staje się środowisko ekologiczne. Dzieje się tak dlatego, że zmiany zachodzące w tym środowisku utrudniają niektórym organizacjom prowadzenie ich dotychczasowej działalności (przemysłowe zanieczyszczenie gleb pogarsza jakość produktów żywnościowych, zanieczyszczenie powietrza utrudnia dotrzymywanie wymaganych standardów czystości zanieczyszczenie łowisk może być przyczyną bankructwa firm połowowych itd.). Ale nie tylko – rosną skutki pośrednie pogarszania się jakości środowiska: zły stan zdrowia ludzi zamieszkujących regiony ekologiczne zdegradowane odbija się na ich sprawności zawodowej, produktywności itp. Świadomość, że środowisko naturalne jest wspólną wartością, której ochrona leży bezpośrednio w interesie wszystkich ludzi i organizacji, staje się coraz powszechniejsza.

Otoczenie to również środowisko kulturowe. Każda organizacja istnieje w ramach jakiejś społeczności, która wyznaje pewien system wartości, ideały i wzorce zachowań, przejawia określone aspiracje i dążenia, postawy wobec różnych zjawisk i stanów rzeczywistości. Nosicielami tych wartości, wzorców i postaw są ludzie, którzy stając się uczestnikami organizacji w znacznym stopniu przenoszą je do jej wnętrza. To wszystko, co dzieje się w organizacji, wartościują następnie także według tych kryteriów, a oceny organizacji przenoszą na zewnątrz, kształtując jej społeczny wizerunek.

Dodaj Komentarz