Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Typowe pozycje bilansu banku centralnego

Typowe pozycje bilansu banku centralnego

W strukturze aktywów banku centralnego USA (zwanego Systemem Rezerwy Federalnej) dominującą pozycję zajmują papiery wartościowe rządu, których udział w ogólnej sumie aktywów kształtuje się w granicach 75-80%. Zapasy w złocie szacowane są na około 5%, zaś pożyczki na rzecz innych instytucji depozytowych kształtują się w granicach 4—6% aktywów.

Po stronie pasywów dominującą pozycję zajmuje gotówka w obiegu jako zobo-wiązanie banku centalnego wobec wszystkich faktycznych i potencjalnych posiadaczy pieniądza. Bank centralny nadaje walucie krajowej moc prawną i zobowiązuje się do utrzymania względnej stabilizacji jej siły nabywczej, chociaż już nie gwarantuje jej wymienialności na złoto.

Jak wynika ze struktury aktywów i pasywów, bank centralny nie ma bezpośred-nich kontaktów finansowych ani z gospodarstwami domowymi, ani z przedsiębior-stwami. Jest to sfera działania banków komercyjnych.

Dodaj Komentarz