Umiejętności analityczne

Umiejętności analityczne nie wystarczają jednak do tworzenia wizji i długofalowych strategii. Konieczna jest także umiejętność konceptualizacji, czyli syntezy. Polega ona na zdolności do generowania różnych ogólnych koncepcji firmy w mniej i bardziej dalekiej przyszłości, czyli na formułowaniu alternatywnych odpowiedzi na pytania: „Co chcemy osiągnąć?”, „Kim chcemy być dla naszych klientów?” Z tymi ogólnymi koncepcjami prowadzi się pewne eksperymenty myślowe. Polegają one na symulowaniu przyszłości, czyli badaniu, jakie są szanse i zagrożenia realizacji każdej z tych ogólnych koncepcji w różnych sytuacjach i w różnych układach warunków, które mogą zaistnieć na zewnątrz i wewnątrz organizacji, jakie są koszty oraz jakich zasobów wymaga urzeczywistnienie każdej z tych koncepcji. Na tej podstawie można wybierać kierunki działania na przyszłość.

Nie są to bynajmniej wybory jednorazowe, dokonywane raz na zawsze. W szybko zmieniającym się świecie takich przewartościowań ogólnej koncepcji funkcjonowania firmy trzeba dokonywać stale, chociażby po to, by doskonalić i aktualizować realizowane strategie. Trzeba też wiedzieć, jakie są możliwości i koszty zmiany strategii i przechodzenia z jednej koncepcji na inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>