Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Wpływ związków zawodowych na kosztową inflację

Wpływ związków zawodowych na kosztową inflację

Wpływ związków zawodowych na kosztową inflację próbowano uzasadnić przez porównanie wzrostu płac ze wzrostem wydajności pracy. Wskazywano na istotne róż-nice w tempie wzrostu wydajności pracy w poszczególnych gałęziach przemysłu i rów-nocześnie bardzo zbliżone tempo wzrostu płac nominalnych w tych gałęziach. Skoro w jednych gałęziach nastąpił wzrost płac pod wpływem wzrostu wydajności pracy, to inne grupy zawodowe będą domagać się sprawiedliwego udziału w ogólnych efektach wzrostu wydajności pracy i dążyć do wyrównania proporcji płac miedzy różnymi gałę-ziami. Wynikiem tych społecznych żądań jest wzrost kosztów wytwarzania i cen.

Inflacja kosztowa może być spowodowana dużym nieurodzajem w rolnictwie i znacznym wzrostem cen surowców rolniczych i artykułów żywnościowych.

Może ona wynikać z przyczyn egzogenicznych, tzn. zewnętrznych w stosunku do warunków gospodarki krajowej lub być rezultatem wzrostu cen surowców na rynkach światowych. Na przykład około czterokrotny wzrost cen ropy naftowej wymuszony przez międzynarodowy kartel OPEC w latach 1973-1974 spowodował szok cenowy, który szybko przeniósł się na inne produkty i spowodował spadek podaży wielu dóbr . W rezultacie stopa inflacji wzrosła np. w USA z 3,2 w latach 1960-1973 do 9,4% w la-tach 1973-1981, zaś w Wielkiej Brytanii w analogicznym okresie z 5,1 do 15,4%.

Szczególny wpływ na przebieg inflacji może wywierać sytuacja w bilansie płatni-czym kraju i jej wpływ na dewaluację, czyli spadek kursu wymiennego waluty krajowej. To powoduje podrożenie wszystkich towarów importowanych i tym samym wzrost inflacji. Problem ten jest szczegółowo analizowany w następnym rozdziale.

Wszystko to świadczy o tym, że przyczyny inflacji są wielorakie i stąd ogromna trudność w nadaniu temu pojęciu jednoznacznej treści.

W krajach o gospodarce centralnie planowanej (byłych krajach komunistycznych) występowała powszechnie inflacja ukryta. Wyrażała się ona w trwałej nadwyżce po-pytu nad ograniczoną podażą dóbr i usług przy względnie stałym i administracyjnie re-gulowanym poziomie cen rynkowych.

Dodaj Komentarz