Aneks

Dotychczas studiowaliśmy teoretyczne podstawy funkcjonowania rozwiniętej gospo-darki rynkowej. Studiujący ekonomię pragną zastosować zdobytą wiedzę do realiów polskiej gospodarki w celu lepszego zrozumienia mechanizmów jej funkcjonowania. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że mechanizm rynkowy w Polsce znajduje się do-piero w procesie tworzenia i nie działa on jeszcze z taką sprawnością i skutecznością, jak w rozwiniętych krajach kapitalistycznych.

Rozpoczęty w 1990 r. proces transformacji systemowej od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki tynkowej w Polsce jest eksperymentem bez historycznego precedensu i nie ma on jeszcze zadowalających teoretycznych uogólnień. Jednocześnie istnieje zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą konieczności przejścia do gospodarki ryn-kowej, przyczyn złożoności i długotrwałości tego procesu, źródeł jego finansowania, skutków społecznych i ekonomicznych towarzyszących transformacji oraz sposobu roz-łożenia wysokich kosztów transformacji na różne grupy społeczne.

Ze względu na opisowy charakter analizy (najniższy szczebel uogólnienia) i kon-trowersyjny sposób ujęcia poruszonych w tej części problemów, prezentuję ją w formie aneksu do podręcznika. Może on być wykorzystywany w procesie dydaktycznym jako rodzaj przewodnika po trudnych i do końca nie rozstrzygniętych problemach transfor-macji systemowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>