Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Art. 331 § Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

Art. 331 § Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

– 1) statut.

– 2) akty o zawiązaniu spółki i objęciu akcji,

– 3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że przepisane statutem wpłaty na akcje zostały dokonane i że przejście wkładów niepieniężnych na spółkę z chwilą jej zarejestrowania jest zapewnione,

– 4) stwierdzenie ustanowienia władz spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego,

– 5) dowód zezwolenia i zatwierdzenia statutu przez właściwą władzę, jeśli do powstania spółki jest to wymagane.

§ W przypadku zebrania kapitału akcyjnego w drodze publicznej subskrypcji należy nadto dołączyć:

– 1) protokół zgromadzenia organizacyjnego wraz z ogłoszeniami (prospektami),

– 2) spis subskrybentów z uwidocznieniem liczby akcji przypadających na każdego z nich i wysokość uiszczenia wpłat,

– 3) poświadczenie banków o wysokości dokonanych wpłat.

Polskie normy kodeksu handlowego – ciąg dalszy

§ W przypadkach w dziale niniejszym przewidzianych należy dołączyć sprawozdanie założycieli wraz z opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdanie komisji wybranej na zgromadzeniu organizacyjnym.

Art. 332 § Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 330 powinien zarząd zgłosić celem wpisania do rejestru handlowego. § W przypadku, gdy przed zarejestrowaniem spółki wpłacono tylko część kapitału akcyjnego, zarząd powinien zgłosić celem wpisania do rejestru handlowego dokonanie wpłaty każdej dalszej części kapitału akcyjnego.

Art. 33Do zgłoszenia spółki oraz zmian składu osobowego zarządu należy dołączyć skreślone wobec sądu lub uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów członków zarządu”.

Bez dopełnienia powyższych wymogów przedsiębiorstwo nie może zostać wpisane do rejestru handlowego, a bez dopełnienia obowiązku wpisu nie może podjąć legalnej działalności, choćby posiadało wszystkie inne konieczne dla tej działalności środki.

Procedury prawne regulują również tryb podejmowania niektórych organizacyjnych decyzji. Stopnie i tytuły naukowe uzyskują ważność tylko wówczas, gdy zrealizowana została prawna procedura ich nadawania. Ustawy parlamentów nabierają mocy prawnej dopiero po ukończeniu całej obowiązującej procedury ich stanowienia. Wyroki sądów mogą być podważane, gdy udowodnione zostanie naruszenie procedury przewodu sądowego. Dyrektor przedsiębiorstwa może objąć prawnie swoje stanowisko wówczas, gdy powołany został według obowiązującej w tym zakresie procedury, jeśli tak stanowi prawo. Same procedury też stają się obowiązujące tylko wówczas, gdy ustanowione zostały według obowiązującej procedury ich tworzenia.

Procedury narzucane są pracownikom także przez normy wewnątrzor- ganizacyjne. Regulują one m.in. zasady tworzenia, obiegu i przechowywania dokumentów. Na przykład, dział spraw personalnych wydając pracownikowi kartę urlopową musi sporządzić ją na odpowiednim formularzu, zaopatrzyć we właściwe podpisy i pieczęcie.

Dodaj Komentarz