Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Podatki bezpośrednie i pośrednie

Podatki bezpośrednie i pośrednie

Głównym źródłem wpływów budżetowych są podadd bezpośrednie płacone od dochodów przedsiębiorstw i dochodów indywidualnych ludności oraz podatki pośrednie płacone za pośrednictwem cen przy nabywaniu dóbr i usług.

Podatek od dochodów przedsiębiorstw ma charakter liniowy, tzn. stopa podatku dochodowego płaconego od zysku brutto jest jednakowa dla wszystkich producentów niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Progresywne opodatkowanie zysku zniechęcałoby do zwiększania produkcji i obniżania kosztów wytwarzania, gdyż przy wyższym poziomie zysku obowiązywałaby odpowiednio wyższa stopa podatku dochodowego.

Podatek bezpośredni od dochodów indywidualnych we wszystkich krajach zbudowany jest na zasadzie progresji podatkowej. Najniższa stopa podatku, płacona od najniższych dochodów, stopniowo wzrasta, aż osiąga górną granicę sięgającą czasami 50 czy też 60% od dochodów najwyższych . Progresywna stopa podatków zmniejsza rozpiętości występujące między dochodami i zgodna jest z zasadą sprawiedliwości społecznej. Obciąża ona bowiem relatywnie w większym stopniu grupy lepiej zarabiające niż grupy mniej zarabiające. Powszechny charakter podatku od dochodów indywidualnych spełnia ważną funkcję wychowawczą, gdyż uświadamia każdemu obywatelowi konieczność świadczenia określonej części zarobionego dochodu na cele publiczne.

Podatki towarzyszą ludzkości od zarania jej rozwoju i są tak stare, jak stara jest instytucja państwa stojąca na straży porządku publicznego i bezpieczeństwa granic kraju. Wszyscy obywatele mieszkający w granicach określonego państwa zobowiązani są współuczestniczyć w finansowaniu jego różnorodnych wydatków, akceptowanych w sposób demokratyczny przez parlament każdego kraju.

Dodaj Komentarz