Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Pojęcie, przyczyny i rodzaje inflacji

Pojęcie, przyczyny i rodzaje inflacji

Wyjaśnienie zjawiska inflacji należy do jednego z najtrudniejszych problemów teore-tycznych ze względu na wielość przyczyn, a zatem i możliwość różnorodnych interpre-tacji. Istnieje powszechna zgoda, że inflację należy mierzyć przeciętną stopą wzrostu cen. Dlatego pojęcie inflacji definiuje się jako stały wzrost przeciętnego poziomu cen rynkowych w miarę upływu czasu. Jest to definicja ujmująca inflację od strony jej objawów, a nie przyczyn czy też skutków.

Od czasu wprowadzenia pieniądza papierowego obserwujemy powszechny wzrost cen, chociaż tempo tego wzrostu w różnych krajach lub w tych samych krajach, lecz w różnych okresach jest bardzo zróżnicowane. Odpowiedź na pytanie, dlaczego występuje inflacja, sprowadza się do odpowiedzi, dlaczego rosną ceny towarów i usług.

Neoklasyczna ekonomia – analizująca gospodarkę w stanie równowagi – praktycz-nie nie zajmowała się teorią inflacji, gdyż traktowała ją jako zjawisko przejściowe wy-nikające z zaburzeń i stosunkowo szybko korygowane przez mechanizmy równoważące. Dopiero teoria Keynesa oparta na niedostatecznym popycie konsumpcyjnym i inwe-stycyjnym stworzyła warunki do zajęcia się zagadnieniem inflacji w ogólnej teorii ma-kroekonomicznej . Według Keynesa wzrost popytu globalnego w warunkach nie wy-korzystanych zdolności produkcyjnych nie prowadzi do wzrostu cen, lecz do wzrostu produkcji i wzrostu zatrudnienia.

Dodaj Komentarz