Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Reorganizacja

Reorganizacja

W 1990 r. sejm przyjął pakiet tzw. ustaw samorządowych. Na mocy tych ustaw jednolita dotąd administracja państwowa podzielona została na administrację państwową i administrację lokalną – samorządową. Podstawowym szczeblem organizacji społecznej stały się gminy z własną administracją – urzędem gminy (opisaliśmy to w przypadku: Urząd gminy).

Administracja państwowa kończy się na poziomie tzw. rejonów, które obejmują swym zasięgiem po kilka lub kilkanaście gmin. Miasto Warszawa jest np. jednym rejonem obejmującym siedem gmin (stan w sierpniu 1990 r.). Dotychczasowe obowiązki administracji państwowej podzielone zostały między administrację rejonów i administrację gmin. Podział ten nie został ustawą sejmową do końca sprecyzowany. Spośród zadań przydzielonych rejonom są takie, które mogą one czasowo lub na stałe zlecić do realizacji urzędom gmin.

Nie został też do końca rozstrzygnięty problem wzajemnych zależności między gminą a administracją wojskową, policją, administracją szkolną i służbami ochrony zdrowia. Sprawa wewnętrznej organizacji urzędów pozostawiona została w gestii gmin.

W tej sytuacji przed radami i urzędami pojawiły się dwa podstawowe problemy: jak określić cele administracji samorządowej i jak przekształcić dotychczasowe struktury organizacyjne urzędów, które przestają być integralną częścią administracji państwowej?

Dodaj Komentarz