Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > DECYZJE A ZARZĄDZANIE – DALSZY OPIS

DECYZJE A ZARZĄDZANIE – DALSZY OPIS

Decyzja jest zawsze wyborem jednego z możliwych w danej sytuacji wariantów działania. Wobec konieczności dokonywania wyborów stawiają ludzi sytuacje decyzyjne, czyli takie, które charakteryzuje istnienie wielości (przynajmniej dwóch) możliwych sposobów działania oraz przymus wybrania jednego z nich (nie można jednocześnie zrealizować wszystkich lub kilku).

Problemy i sytuacje decyzyjne pojawiają się w każdym z wyodrębnionych przez nas wcześniej podsystemów organizacji, tzn. w obszarze celów, struktur, ludzi i podsystemu technicznego. Wynikają one z zewnętrznych zagrożeń lub szans oraz procesów i zdarzeń w samej organizacji.

Główne cele i misje organizacji stosunkowo rzadko podlegają przefor- mułowywaniom. Zdarza się to jednak. Przykładowo, kopalnia węgla, funkcjonująca dotąd w ramach reguł centralnego, państwowego planowania, nastawiona była na maksymalizację ilości wydobywanego węgla. Ustalona przez państwo cena węgla nie zapewniała jej możliwości samofinansowania się, większość kosztów związanych z wydobyciem pokrywana była z dotacji budżetu centralnego. Państwo zmienia w pewnym momencie strategię gospodarczą i zapowiada całkowite cofnięcie dotacji. Kopalnia musi sama zacząć zarabiać na swoje przetrwanie i rozwój, wypracować zysk. Maksymalizacja wydobycia, bez liczenia się z jego kosztami, nie może nadal być celem jej funkcjonowania. Kierownictwo zostaje postawione wobec konieczności określenia nowej wiązki celów.

Dodaj Komentarz