Jeste� w: Home >Archive for the ‘Rynek Finansowy’ Category

Współczesne struktury organizacyjne

Odwrotna zasada obowiązuje w spółkach joint ventures. Są one organizacyjną formą współpracy dwóch lub więcej przedsiębiorstw (organizacji), które wspólnie inwestują w nowe przedsiębiorstwo, zostając jej udziałowcami. Wypracowanymi zyskami dzidą się proporcjonalnie do wartości wniesionych aportów i wielkości zainwestowanego kapitału. Spółki joint ventures tworzone są najczęściej w celu ułatwienia partnerom wejścia na nowy rynek, zwiększenia udziału […]

Wymienialność walut

Warunkiem powodzenia programu stabilizacyjnego jest równoczesne wprowadzenie pełnej wymienialności waluty krajowej na wymienialne waluty innych krajów po kursie ustalonym przez bank centralny. Kurs wymienny powinien zapewniać opłacalny eksport i równocześnie ograniczać nadmierny i nieopłacalny import. Jest to równoznaczne z likwidacją wszelkich zadań eksportowych i limitów importowych, dopłat wyrównawczych i rachunków dewizowych przedsiębiorstw w bankach. Obowiązek […]

Z historii pieniądza międzynarodowego

Pieniądz narodowy jest środkiem ułatwiającym zawieranie transakcji na rynku krajo-wym i środkiem gromadzenia wartości (oszczędności) oraz służy do regulowania różnego rodzaju zobowiązań finansowych, powstałych zarówno wobec instytucji publicznych, jak i osób prywatnych. Pieniądz międzynarodowy jest niezbędny do prowadzenia handlu międzynaro-dowego (eksportu i importu) i przepływu pieniądza z jednego kraju do drugiego w formie pożyczek, inwestycji, […]

Zadanie Morgensprechena

Rodzina ta miała w tej działalności wielopokoleniowe doświadczenie, o czym świadczył jej herb, składający się z trzech zawiązanych woreczków. Do tej właśnie tradycji nawiązywały powstające później na kontynencie europejskim giełdy. Przyjęli ją również Niemcy, starając się być nie tylko w kursie światowej mody, ale też – światowych interesów.

Zarządzanie wymaga pewnych kwalifikacji intelektualnych

Dobre rozumienie innych ludzi jest warunkiem zindywidualizowanego podejścia do nich, czyli odwoływania się do takich motywów, które są dla konkretnej osoby najważniejsze. Dlatego Sęk zagroził Smoleńskiemu „uderzeniem po kieszeni”, a w przypadku Wasiaka odwołał się do ambicji. Dlatego, rozmawiając z działaczami związkowymi, wspomniał o nadmiernym zatrudnieniu jako o czynniku zniechęcającym ewentualnych zagranicznych inwestorów.

Zasady funkcjonowania organizacji

Normy prawne rozstrzygają nie tylko ogólne zasady funkcjonowania organizacji o różnych formach własności, ale określają również niektóre zasady zarządzania nimi, tryb ich rejestrowania, warunki podejmowania przez nie działalności oraz strukturę organów zarządzania. Istnienie rady nadzorczej w przypadku spółki akcyjnej jest wymogiem prawnym. Ustawodawstwo wielu państw określa prawnie formy partycypacji pracowników w procesach zarządzania, uprawnienia reprezentacji […]

Sęk i jego współpracownicy

Sęk ostro osadził swoich współpracowników: „Krzyczeć tu nie będziecie, jak się ktoś nie potrafi opanować niech składa rezygnację”. Zrobiło się cicho. Sęk nie rzucał słów na wiatr. Nie dalej jak w zeszłym miesiącu wyrzucił z pracy, za awanturę z klientem, kierownika działu sprzedaży części zamiennych i podzespołów.

Ruch na rynku papierów wartościowych odtwarza się powoli

Pod koniec lat czterdziestych powstaje nowe prawo obrotu papierami wartościowymi. Giełda berlińska otwarta zostaje jednak dopiero na początku 1952 r. W obrocie znajdują się przedwojenne papiery wartościowe. Towarzyszyć muszą im jednak specjalne dokumenty potwierdzające legalność posiadania. Rozgrabienie bowiem avoirów znajdujących się w depozytach giełdowych spowodowało przejście ich w niepowołane ręce. Wkrótce jednak te podwójne dokumenty […]

Rozwój procesów integracyjnych w krajach zachodnioeuropejskich od 1947 r.

Pierwsze kroki w kierunku integrowania krajów zachodnioeuropejskich po II wojnie światowej podjęto na konferencji w Paryżu w 1947 r., na której przedstawiciele 16 państw powołali komitet Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do opracowania wspól-nego programu odbudowy gospodarczej zniszczonej Europy i możliwości korzystania z pomocy amerykańskiej w ramach planu Marshalla.

Restrykcyjna polityka dochodowa

Warunkiem wyjściowym hamowania hiperinflacji, pojawiającej się w chwili całkowitego uwolnienia cen spod kontroli państwa, jest wprowadzenie określonego mechanizmu regulującego dopuszczalny wzrost funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w stopniu odpowiednio mniejszym do wzrostu cen. W przeciwnym przypadku płace pod naciskiem społecznym rosłyby w tempie równym, a być może nawet w wyższym od wzrostu cen. W rezultacie rozkręcałaby […]

Reorganizacja

W 1990 r. sejm przyjął pakiet tzw. ustaw samorządowych. Na mocy tych ustaw jednolita dotąd administracja państwowa podzielona została na administrację państwową i administrację lokalną – samorządową. Podstawowym szczeblem organizacji społecznej stały się gminy z własną administracją – urzędem gminy (opisaliśmy to w przypadku: Urząd gminy).

Reorganizacja – rozwinięcie

W jednej z gmin warszawskich rada w pierwszej kolejności dokonała drogą głosowania wyboru burmistrza i członków zarządu. Zaproponowała nowo wybranemu burmistrzowi, że sama zajmie się przygotowaniem projektu nowej struktury organizacyjnej. Burmistrz zgodził się na takie rozwiązanie. Radni wyłonili specjalną komisję, która rozpoczęła pracę, zanim jeszcze sformułowane zostały nowe cele urzędu, przed ostatecznym podziałem kompetencji między […]

Przypadek dużej fabryki odzieżowej

W przypadku dużej fabryki odzieżowej, opisanej wcześniej, na plan pierwszy wysuwają się natomiast powiązania funkcjonalne. Praca przebiega tutaj równolegle w kilku pionach funkcjonalnych (zob. rysunek 1.1). Są one rozbudowane i wzajemnie się uzupełniają. Każdy pełni jakąś szczególną funkcję, bez której zakład nie mógłby sprawnie działać. Oczywiście tutaj też istnieją więzi hierarchiczne, technologiczne i informacyjne. Podstawową […]