Polityka kredytowa banków

Kredyt finansowy w gospodarce rynkowej jest rodzajem lokomotywy napędzającej wzrost gospodarczy. W okresie przebudowy systemowej może i powinien być wyko-rzystany do finansowania inwestycji modernizacyjnych, unowocześnienia struktury produkcji, obniżenia kosztów własnych i przezwyciężenia recesji gospodarczej.

Istnieją różne możliwości prowadzenia polityki kredytowej przy mniej lub bardziej aktywnym udziale państwa. Może to być np. normalna polityka kredytowa banków regulowana wysokością dodatniej realnej stopy procentowej bądź preferencyjny kredyt przy korzystnych terminach płatności, a nawet odpowiednio obniżonej stopie procentowej w stosunku do stopy inflacji.

[…]

Instrumenty realizacji celów

Cele organizacji, niezależnie od poziomu ich ogólności, nie są niczym z góry danym. Każdy cel to bowiem uświadomiony i pożądany przez konkretną osobę lub grupę społeczną stan rzeczy, który zamierza ona osiągnąć. Faktycznie realizowane cele firmy nie są jednak identyczne z celami pojedynczych uczestników, także ich założycieli i właścicieli. Każda organizacja rozrastając się i starzejąc, coraz silniej „żyje własnym życiem”, zdarza się też, że eliminuje swoich twórców lub odsuwa ich od wpływów i władzy. Przykładem może być historia amerykańskiej firmy Apple Computer. Jej założycielami i początkowo jedynymi właścicielami byli młodzi konstruktorzy: Steven P. Jobs i Steve Woźniak, którzy wspólnie – w garażu – skonstruowali swój pierwszy osobisty komputer. „Wstrzelili się” w rynek znakomicie i odnieśli spektakularny sukces. Rozwijająca się dynamicznie firma przekształcona została w spółkę akcyjną jej założyciele zatrzymali jedynie kil- kunastoprocentowe pakiety akcji. W samym tylko 1984 roku firma sprzedała ok. 800 tys. komputerów, uzyskując prawie miliard dolarów dochodu. Zatrudniała już wtedy kilka tysięcy pracowników. W tym samym roku musiał ją jednak opuścić S. Woźniak, a w rok później odsunięto od wpływów ówczesnego prezesa rady nadzorczej S. Jobsa. Była to już bowiem inna firma, a maniakalne wprost nastawienie obu jej założycieli na nieustanne wdrażanie coraz bardziej kosztownych nowinek technicznych zagrażało jej stabilności. Wyeliminowano ich bez skrupułów. Firma rozwijała się nadal, realizując cele innej dominującej w niej koalicji.

[…]

Dopuszczalna granica zadłużenia kraju

Równowaga w bilansie płatniczym kraju zależy nie tylko od równowagi w bilansie han-dlowym i rozmiarów transferu walut obcych do kraju lub za granicę, ale także od stopnia zadłużenia kraju z tytułu zaciąganych w przeszłości kredytów. Powoduje to bowiem nie tylko konieczność spłacenia tych kredytów w określonych ratach i w uzgodnionym terminie, ale także płacenia z tego tytułu należnych procentów. Jest to temat szczególnie aktualny dla Polski, której zadłużenie w 1992 r.wynosiło około 48 mld doi., czyli około 65% wytworzonego dochodu narodowego.

[…]

Kierowanie zachowaniem podległych pracowników

Kierowanie zachowaniem podległych pracowników zdominowało działania Sęka na naradzie kierownictwa. Najpierw musiał zapobiec niszczącemu konfliktowi, a następnie skłonić Smoleńskiego do szybkiego skorygowania popełnionych błędów oraz uruchomić działania mające na celu uzdrowienie funkcji zaopatrzenia.

[…]

Giełda w Berlinie część 2

W rzeczywistości nie tylko banki inwestują swoje środki w papiery wartościowe. Pozostali muszą jednak to robić właśnie poprzez nie. Firmy spoza sektora bankowego transakcje papierami wartościowymi muszą przeprowadzać przez banki. Podraża to oczywiście koszty obrotu, trzeba jednak powiedzieć, że tylko w niewielkim, jeśli w ogóle dostrzegalnym stopniu. Przedsiębiorstwa spoza sektora finansowego, nie mówiąc już o drobnych inwestorach, tak czy inaczej korzystają z usług wyspecjalizowanych pośredników, obojętnie, czy są to banki, czy inne firmy działające w sferze finansów. Osiąganie bowiem sukcesów w obrocie papierami wartościowymi wymaga na dłuższą metę specjalnych kwalifikacji i doświadczenia. Nie działając w tej branży stale, decydując się na pojedyncze wejście na ten rynek, ponosi się bardzo duże ryzyko błędu. Tak więc nieprofesjonalni inwestorzy, do jakich zaliczyć trzeba przedsiębiorstwa przemysłowe i osoby prywatne, nie ponoszą faktycznie z powodu istniejącego w Niemczech rozwiązania dużo większych niż w innych krajach kosztów.

[…]