Ruch na rynku papierów wartościowych odtwarza się powoli

Pod koniec lat czterdziestych powstaje nowe prawo obrotu papierami wartościowymi. Giełda berlińska otwarta zostaje jednak dopiero na początku 1952 r. W obrocie znajdują się przedwojenne papiery wartościowe. Towarzyszyć muszą im jednak specjalne dokumenty potwierdzające legalność posiadania. Rozgrabienie bowiem avoirów znajdujących się w depozytach giełdowych spowodowało przejście ich w niepowołane ręce. Wkrótce jednak te podwójne dokumenty zastąpiono pojedynczymi papierami wartościowymi, nominowanymi w nowej silnej walucie – zachodnioniemieckich markach.

[…]

Rozwój procesów integracyjnych w krajach zachodnioeuropejskich od 1947 r.

Pierwsze kroki w kierunku integrowania krajów zachodnioeuropejskich po II wojnie światowej podjęto na konferencji w Paryżu w 1947 r., na której przedstawiciele 16 państw powołali komitet Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do opracowania wspól-nego programu odbudowy gospodarczej zniszczonej Europy i możliwości korzystania z pomocy amerykańskiej w ramach planu Marshalla.

[…]

Restrykcyjna polityka dochodowa

Warunkiem wyjściowym hamowania hiperinflacji, pojawiającej się w chwili całkowitego uwolnienia cen spod kontroli państwa, jest wprowadzenie określonego mechanizmu regulującego dopuszczalny wzrost funduszu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w stopniu odpowiednio mniejszym do wzrostu cen. W przeciwnym przypadku płace pod naciskiem społecznym rosłyby w tempie równym, a być może nawet w wyższym od wzrostu cen. W rezultacie rozkręcałaby się jedynie spirala inflacyjna cen i płac bez możliwości osiągnięcia bariery efektywnego popytu i uchwycenia równowagi rynkowej. Nie uczyniono by wówczas najmniejszego kroku w kierunku stabilizowania sytuacji finansowej i gospodarczej kraju.

[…]

Reorganizacja

W 1990 r. sejm przyjął pakiet tzw. ustaw samorządowych. Na mocy tych ustaw jednolita dotąd administracja państwowa podzielona została na administrację państwową i administrację lokalną – samorządową. Podstawowym szczeblem organizacji społecznej stały się gminy z własną administracją – urzędem gminy (opisaliśmy to w przypadku: Urząd gminy).

[…]

Reorganizacja – rozwinięcie

W jednej z gmin warszawskich rada w pierwszej kolejności dokonała drogą głosowania wyboru burmistrza i członków zarządu. Zaproponowała nowo wybranemu burmistrzowi, że sama zajmie się przygotowaniem projektu nowej struktury organizacyjnej. Burmistrz zgodził się na takie rozwiązanie. Radni wyłonili specjalną komisję, która rozpoczęła pracę, zanim jeszcze sformułowane zostały nowe cele urzędu, przed ostatecznym podziałem kompetencji między gminę a rejony. Prace nad nową strukturą urzędu rozpoczęto od przeglądu dotychczasowej oraz spisania zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy. Zapoznano się też z rozwiązaniami stosowanymi w jednej z gmin szwedzkich.

[…]

Przypadek dużej fabryki odzieżowej

W przypadku dużej fabryki odzieżowej, opisanej wcześniej, na plan pierwszy wysuwają się natomiast powiązania funkcjonalne. Praca przebiega tutaj równolegle w kilku pionach funkcjonalnych (zob. rysunek 1.1). Są one rozbudowane i wzajemnie się uzupełniają. Każdy pełni jakąś szczególną funkcję, bez której zakład nie mógłby sprawnie działać. Oczywiście tutaj też istnieją więzi hierarchiczne, technologiczne i informacyjne. Podstawową zasadą strukturalizującą całość są jednak podziały i powiązania funkcjonalne.

[…]

Przykład „Automatyki”

Celem, który Sęk i jego ekipa postawili przed „Automatyką”, jest odzyskanie pozycji lidera w zakresie systemów1 automatyki przemysłowej w Europie Środkowowschodniej. Warto zastanowić się nad tym, czy jest to cel właściwie dobrany i dostatecznie mobilizujący.

[…]

Proces odkrywania interesów i określania celów organizacji

Cele realizowane przez organizacje nie są też sumą indywidualnych celów jej uczestników. Ludzie są uczestnikami organizacji głównie po to, by uzyskiwać korzyści i realizować indywidualne interesy. Zawsze jednak muszą, w większym lub mniejszym stopniu, realizować narzucone im zadania wynikające z celów całości. Nie oznacza to oczywiście, że nie mogą mieć wpływu na kształt celów organizacyjnych.

[…]

Powstanie nawisu petrodolarowego

W latach sześćdziesiątych zaczęła rozkwitać gospodarka zachodnioniemiecka, która dzięki rosnącej nadwyżce bilansu handlowego nagromadziła duże rezerwy finansowe obcych walut, lokowane w bankach. Rezerwy dewizowe zostały znacznie zwiększone na skutek rosnącego napływu depozytów z krajów eksportujących ropę.

W 1973 r. OPEC4 zwiększyła czterokrotnie ceny ropy naftowej. Strumień petro- dolarów napływał tak szybko, iż niektóre eksportujące ropę kraje nie zdążały go wyda-wać w całości na cele konsumpcyjne i rozwojowe (a w przypadku Iranu i Libii – także na zbrojenia). Gromadziła się z roku na rok coraz większa nadwyżka petrodolarów, którą za okres 1973-1980 szacowano na sumę 357 mld doi. Powstało w ten sposób nowe obfite źródło funduszy kredytowych i wielkie banki ponadnarodowe rozpoczęły nową politykę w światowej gospodarce. Wypłacając procenty od depozytów, szukały one in-tensywnie klientów na kredyty.

[…]

Posiedzenia komisji a sprawy personalne

Projekt nie zawierał propozycji wewnętrznego ustrukturyzowania pionów ani ustalenia funkcjonalnych i informacyjnych zależności między nimi. Projekt przedstawiony został burmistrzowi, który skierował go do zrecenzowania przez jednego z członków rady, nie będącego członkiem komisji opracowującej go, oraz do niezależnego eksperta. W obu recenzjach zarzucono projektowi zbytnią ogólnikowość, nieuwzględnienie nowych funkcji urzędu, samofinansowania się gminy. Było też wiele zarzutów bardziej szczegółowych, np. za wadliwe uznano umiejscowienie biura ds. skarg obywateli w strukturze urzędu, a nie w strukturze samorządowej.

[…]

Polityka kursu wymiennego walut

Niezmiernie istotnym narzędziem polityki pieniężnej jest kurs wymienny walut. Związki między polityką kursową banku centralnego a polityką dochodową w stosunku do ludności oraz pieniężną w stosunku do przedsiębiorstw są najbardziej złożoną i zarazem najbardziej delikatną stroną całej polityki stabilizacyjnej w okresie reformowania systemu.

W pierwszej fazie urynkowienia brak jest obiektywnych przesłanek do ustalenia realnego kursu wymiennego walut, który w dalszym ciągu, dla wygody rozumowania, będziemy identyfikowali z kursem dolara. Program stabilizacyjny zaleca na początku pewne przeszacowanie kursu dolara, czyli niedoszacowanie waluty

[…]

Organizacje troszczą się o swój image

Organizacje coraz bardziej troszczą się o swój image. Jeśli społeczne otoczenie nie akceptuje firmy, uważa ją za „nieetyczną”, zbyt mało solidną czy wiarygodną, może bardzo skutecznie utrudniać jej funkcjonowanie. Ataki prasy, radia czy telewizji zniszczyły niejedną organizację. Władza opinii publicznej jest we współczesnym świecie równie silna, jak władza pieniądza czy państwa. Wszystkie organizacje> muszą się z tym liczyć, szczególnie zaś te funkcjonujące w małych, silnie zintegrowanych kulturowo społecznościach oraz te, które są przedmiotem specjalnego zainteresowania (np. firmy produkujące leki).

[…]

Opinia Henryka Sęka

Zdaniem Sęka, ogromnie ważne były też intensywne kontakty z promotorem pracy, doktorem Robertem Rządcą, które nauczyły go, jak współpracować z konsultantami i doradcami. Doradcy, wbrew uproszczonym opiniom, nie mogą być „protezą mózgu” zleceniodawcy ani też samotnymi projektantami jedynie słusznych rozwiązań, które później będą musieli wdrożyć inni. Doradcy wskazywać powinni kilka możliwych kierunków działania, metody i kryteria oceny spodziewanych konsekwencji przyjęcia każdego z nich, metodologię przygotowania i wdrożenia projektu, zbierania i oceny danych. Projekt jako taki musi być jednak przygotowany własnymi siłami przedsiębiorstwa, przez tych, którzy będą go wdrażali i tych, którzy na własnej skórze odczuwać będą skutki jego realizacji. Takie podejście zastosował Sęk we współpracy z duńską firmą konsultingową, która dzięki finansowaniu Banku Światowego w 1993 roku przygotowywała projekt nowej struktury organizacyjnej firmy. To właśnie w wyniku jej prac stworzono trzy odrębne centra zysku odpowiedzialne za trzy rodzaje produktów, które firma oferuje: systemy, części i podzespoły oraz kompletację dostaw i serwisu. Pozostał jednak problem przygotowywania metalowych obudów, okablowania, transportu, utrzymania, konserwacji i remontów maszyn oraz służb zaopatrzenia, z których korzystają wszystkie trzy centra zysku.

[…]